Τα Δεδομένα VHR αναφέρονται στις δορυφορικές εικόνες Πολύ Υψηλής Ανάλυσης (Very High Resolution) και πιο συγκεκριμένα σε εικόνες με ανάλυση μικρότερη του 1μ.

 

Οι εμπορικά διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες Πολύ Υψηλής Ανάλυσης είναι:

 • WorldView-1 (Ανάλυση = 50 cm)
 • WorldView-2 (Ανάλυση = 50 cm)
 • WorldView-3 (Ανάλυση = 30 cm)
 • WorldView-4 (ανάλυση = 30 cm)
 • GeoEye-1 (Ανάλυση = 50 cm)
 • QuickBird (Ανάλυση = 60 cm)
 • IKONOS (Ανάλυση = 1 m)
 • SkySat (Ανάλυση = 80 cm)
 • KOMPSAT-3A (Ανάλυση = 40 cm)
 • KOMPSAT-3 (Ανάλυση = 50 cm)
 • SuperView-1 (Ανάλυση = 50 cm)
 • SuperView-2 (Ανάλυση = 50 cm)
 • SuperView-3 (Ανάλυση = 50 cm)
 • SuperView-4 (Ανάλυση = 50 cm)

 

Οι δορυφορικές εικόνες παραδίδονται είτε ως εικόνες αρχείου (εικόνες που έχει ήδη συλλέξει ο δορυφόρος) είτε ως εικόνες νέας συλλογής (συλλογή μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας).

 

Η προς παραγγελία περιοχή δύναται να έχει οποιοδήποτε σχήμα (όχι απαραίτητα ορθογώνιο πολύγωνο).

 

Οι δορυφορικές εικόνες παραδίδονται συνοδευόμενες από τα απαραίτητα συνοδευτικά αρχεία ώστε να είναι εφικτή η επεξεργασία τους.