Εφαρμογές

Οι δορυφορικές εικόνες καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών όπως εκείνες της γεωργίας, της βαθυμετρίας, χαρτογραφίας, οδοποιίας, κλπ.